t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích SNES Super Mario All-Stars Video Game Cartridge - $25 (Parkville) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4

số/tên kiểu: Super Mario All-Stars
tạo/nhà sản xuất: Nintendo
điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

SNES Super Mario All-Stars Video Game Cartridge

Item Description:
SNES Super Mario All-Stars Video Game Cartridge.

Dimensions:
5 1/4" - Length
3 1/2" - Width
3/4" - Depth

Weight:
0 lbs. 4 oz.

Notes:
The SNES Super Mario All-Stars Video Game Cartridge is in used/preowned condition but may have damage to include missing accessories, missing/loose decals, scratching, dents, surface rust, stains, cracking, color fading, tape/sticker residue, and smudging to product or packaging.

Please refer to pictures for items condition and description.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6492053276

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]